Varukorg

close icon

Integritetspolicy

Hur vi hanterar information

1. Allmänt
1.1. Denna integritetspolicy beskriver hur Wästberg Lighting AB samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill säkerställa att du alltid känner dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. I denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas, samt för vilka ändamål vi samlar in och använder personuppgifterna. Denna integritetspolicy beskriver även dina rättigheter och hur du kan kontakta oss angående användningen av dina personuppgifter.

1.2 Den juridiska person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Wästberg Lighting AB
Box 5085
200 71 Malmö
Telefon: +46 10 16 15 010
E-post: info@wastberg.com 
Organisationsnummer: 556488-8831

1.3. Vi respekterar din rätt till din integritet, och har åtagit oss att följa gällande dataskyddsregler och att skydda dina rättigheter. Med personuppgifter avses alla typer av information, som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en levande fysisk person (”Personuppgifter”).

1.4. Denna integritetspolicy tillhandahålls i ett skiktat format och har indelats i avsnitt baserat på kategorier av datasubjekt, det vill säga de individer vars Personuppgifter behandlas av Wästberg. Du behöver därför endast läsa det avsnitt som är relevant för dig och som refererar till den kategori som du tillhör. De sista avsnitten, 7–8, innehåller allmänna bestämmelser om skydd av dina uppgifter och dina rättigheter, och gäller alla kategorier av datasubjekt.

2. Om du företräder ett företag som har ett avtalsförhållande med Wästberg eller på annat sätt är i kontakt med Wästberg
2.1. Vilka typer av data behandlar vi?
Vi samlar in och behandlar följande Personuppgifter om dig: (i) kontaktuppgifter, d.v.s. namn, e-postadress, telefonnummer, adress och (ii) andra uppgifter som du avsiktligt delar, t.ex. uppgifter om dig som du frivilligt lämnar till oss i fritextfält eller delar i andra sammanhang.

2.2. Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar Personuppgifter i följande syften:
(I) att skicka dig aviseringar eller meddelanden som är relaterade till ett avtal som träffats mellan ditt företag och Wästberg;
(II) för att på annat sätt kunna fullfölja, upprätthålla och genomföra våra åtaganden enligt ett avtal som träffats med ditt företag;
(III) för att diskutera eventuella framtida avtalsförhållanden mellan ditt företag och Wästberg;
(IV) för att förse dig med information om Wästbergs produkter, lösningar och/eller tjänster eller för att bjuda in dig till aktiviteter eller evenemang.

2.3. Rättsliga grunder för att behandla Personuppgifterna
I tillämpliga fall görs den behandling som avses i avsnitt 2.1 på grundval av vårt berättigade intresse att:
(I) upprätthålla, underhålla och administrera ett avtalsförhållande som vi har med ditt företag;
(II) upprätthålla samarbetet med ditt företag och förse ditt företag med relevanta produkt-, lösnings- och tjänsteerbjudanden; och
(III) marknadsföra och demonstrera vår verksamhet och våra produkter, lösningar, tjänster, evenemang och liknande.

2.4. Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?

2.4.1. Om ditt företag har ett avtalsförhållande med oss kommer vi att lagra dina Personuppgifter i vår databas tills avtalsförhållandet med ditt företag upphör och under en begränsad tid därefter (inte överstigande tre (3) år). Dina Personuppgifter kommer dock (om de ingår i avtalstexten) att fortsätta att behandlas som en del av avtalstexten, så länge avtalet bevaras i syfte att säkerställa Wästbergs rättsliga intressen.

2.4.2. Om vi för diskussioner med ditt företag utan att diskussionerna leder till att något avtal slutits, kommer vi att radera dina Personuppgifter från våra databaser när de inte längre behövs för nämnda diskussioner.

2.4.3. Om vi inte har inlett några diskussioner med ditt företag men är intresserade av att förse ditt företag med marknadsföringsmaterial och annan information om vår verksamhet eller våra produkter, lösningar, evenemang etc., kommer vi att behandla dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig (enligt vår rimliga uppfattning) för att marknadsföra vår verksamhet, varefter vi kommer att radera uppgifterna (så länge inga diskussioner om ett framtida samarbete har inletts). Vidare kommer vi att radera dina Personuppgifter som behandlats i direktmarknadsföringssyfte om du motsätter dig behandling för sådana ändamål.

2.5. Hur kan uppgifterna delas?

2.5.1. Wästberg kan komma att dela Personuppgifter med våra betrodda underleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att fullfölja det avtal vi har ingått med ditt företag. De kan behöva tillgång till Personuppgifterna i sina uppdrag för vår räkning, men de kommer inte att tillåtas att använda Personuppgifterna för något annat ändamål. Vidare kan vissa av Wästbergs tjänsteleverantörer, inkl. leverantörer av IT-system, ges tillgång till Personuppgifter. Wästberg kan komma att anlita en databehandlare för behandling av Personuppgifter för Wästbergs räkning. Wästberg ansvarar för att databehandlarens behandling följer de lagliga krav som gäller för databehandlingen.

2.5.2. Wästberg kommer inte att sälja, byta eller leasa ut Personuppgifter till tredje part.

2.5.3. Wästberg kommer inte att överföra Personuppgifter till något land utanför EU/EES, såvida vi inte har säkerställt att sådan överföring är laglig och föremål för lämpliga skyddsåtgärder, såsom Privacy Shield eller standarddataskyddsklausuler som antagits av kommissionen.

2.5.4. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Wästberg i enlighet med lagliga eller andra krav från officiella myndigheter, för att skydda Wästbergs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förhindra eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

3. Om du har kontakt med Wästberg som privatperson
3.1. Vilka typer av data behandlar vi?
3.1.1. Vi behandlar Personuppgifter om dig i form av namn, e-postadress och eventuella bilder tagna på våra evenemang där du deltar.

3.1.2. Om du har ett avtalsförhållande med Wästberg, se avsnitt 2. Motsvarande bestämmelser som anges i avsnitt 2 kommer att gälla för dig.

3.1.3. Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev, se avsnitt 2. Motsvarande bestämmelser i de relevanta delarna som anges i avsnitt 2 kommer att gälla för dig.

3.2. Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att kunna bjuda in dig och administrera din anmälan till de evenemang eller liknande som vi arrangerar. Bilder på dig används endast för att informera om vår verksamhet och våra evenemang. Bilder kan komma att publiceras på våra sociala mediekonton i samband med evenemang, men kommer inte att ingå i något annat marknadsföringsmaterial.

3.3. Rättsliga grunder för att behandla Personuppgifterna
Den rättsliga grunden för att behandla ditt namn och din e-postadress samt bilder på dig består av vårt berättigade intresse av att informera om vår verksamhet.

3.4. Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?
3.4.1. Vi kommer att radera ditt namn och din e-postadress efter att det aktuella evenemanget har ägt rum.

3.4.2. Bilder på dig kan komma att publiceras på våra sociala mediekonton och kommer att lagras där som en del av våra informationsresurser. Vi kommer dock under alla omständigheter att radera bilderna på dig om vårt syfte bakom behandlingen av bilderna upphör.

3.5. Hur kan uppgifterna delas?
3.5.1. Vissa av Wästbergs tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av IT-system, kan ges tillgång till dina Personuppgifter. Wästberg kan komma att anlita en databehandlare för behandling av Personuppgifter för Wästbergs räkning. Wästberg ansvarar för att databehandlarens behandling följer de lagliga krav som gäller för behandlingen.

3.5.2. Då bilder på dig kan komma att användas för att informera om vår verksamhet och våra evenemang i sociala medier, kommer dessa bilder att delas med användare av sådana sociala medier.

3.5.3. Wästberg kommer inte att sälja, byta eller leasa ut dina Personuppgifter till tredje part.

3.5.4. Wästberg kommer inte att överföra Personuppgifter till något land utanför EU/EES, såvida vi inte har säkerställt att sådan överföring är laglig och föremål för lämpliga skyddsåtgärder, såsom Privacy Shield eller standarddataskyddsklausuler som antagits av kommissionen.

3.5.5. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Wästberg i enlighet med lagliga eller andra krav från officiella myndigheter, för att skydda Wästbergs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förhindra eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

4. Om du söker jobb på Wästberg
4.1. Vilka typer av data behandlar vi?
Vi kommer att behandla de Person- och kontaktuppgifter om dig, som har begärts av oss eller lämnats av dig skriftligen eller kommunicerats muntligt. Vi kommer inte att samla in några Personuppgifter om dig från någon tredje part, förutom när det krävs för att kontrollera dina referenser eller om du har hänvisat till din LinkedIn-profil eller liknande. Person- och kontaktuppgifterna består av namn, födelsedatum, adress (inkl. e-postadress), telefonnummer, aktuell arbetsplats (i förekommande fall) och CV (inklusive foto om du har tagit med ditt foto på CV:t).

4.2. Varför behandlar vi dina uppgifter?
Wästberg behandlar Personuppgifter som rör dig för att kunna bedöma din jobbansökan och för att avgöra om vi vill erbjuda dig en tjänst på Wästberg.

4.3. Rättsliga grunder för att behandla Personuppgifterna

4.3.1. Ansökan om utlyst ledig tjänst eller om du går vidare till anställningsintervju
Den rättsliga grunden för att behandla Personuppgifter som vi tar emot i samband med en rekryteringsprocess avseende en utlyst ledig tjänst, eller om du går vidare till en anställningsintervju efter en spontanansökan, är att behandlingen är nödvändig för våra förberedelser inför ett (anställnings)avtal med dig.

4.3.2. Spontanansökan och Personuppgifter som lagras inför framtida rekryteringsprocesser
Den rättsliga grunden för att behandla Personuppgifter som vi tar emot i samband med en spontanansökan där vi för tillfället inte har några lediga tjänster att erbjuda, eller som vi lagrar efter en avslutad rekryteringsprocess (avseende en tjänst som tilldelats en annan sökande), är det samtycke som ges av dig till sådan behandling.

4.4. Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?

4.4.1. Dina uppgifter kommer att lagras så länge rekryteringsprocessen pågår och därefter under en efterföljande period på tre (3) år, under vilken Wästberg kommer att behålla Personuppgifterna som försvar vid eventuella rättsliga anspråk.

4.4.2. Om vår behandling av Personuppgifter baseras på ditt samtycke kommer vi att behålla dina Personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Vi kommer dock under alla omständigheter att radera dina Personuppgifter om syftet bakom vår behandling av uppgifterna upphör.

4.5. Hur kan uppgifterna delas?

4.5.1. Endast de av Wästbergs anställda, och i förekommande fall externa rekryterare, som är direkt involverade i en relevant rekryteringsprocess kommer att ha tillgång till dina Personuppgifter. Vidare kan vissa av Wästbergs tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av IT-system ges tillgång till dina Personuppgifter. Wästberg kan komma att anlita en databehandlare för behandling av Personuppgifter för Wästbergs räkning. Wästberg ansvarar för att databehandlarens behandling följer de lagliga krav som gäller för behandlingen.

4.5.2. Wästberg kommer inte att sälja, byta eller leasa ut dina Personuppgifter till tredje part.

4.5.3. Wästberg kommer inte att överföra Personuppgifter till något land utanför EU/EES, såvida vi inte har säkerställt att sådan överföring är laglig och föremål för lämpliga skyddsåtgärder, såsom Privacy Shield eller standarddataskyddsklausuler som antagits av kommissionen.

4.5.4. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Wästberg i enlighet med lagliga eller andra krav från officiella myndigheter, för att skydda Wästbergs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förhindra eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

5. Om du skickar e-post till oss
5.1. Vilka typer av data behandlar vi?
Vi samlar in Personuppgifter i form av ditt namn, e-postadress och annan information, som du frivilligt delar i e-postmeddelanden som du skickar till oss.

5.2. Hur behandlar vi Personuppgifter som tas emot via e-post?
Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att kunna besvara ditt e-postmeddelande.

5.3. Rättsliga grunder för att behandla Personuppgifterna
Den rättsliga grunden för att behandla ditt namn och din e-postadress är vårt berättigade intresse av att svara på ditt e-postmeddelande och fortsätta att kommunicera med dig om du så önskar.

5.4. Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?
Personuppgifter i e-postmeddelanden kommer att raderas efter tre (3) år som en del av Wästbergs interna rutiner. Om du lämnat Personuppgifter i ett e-postmeddelande, som inte har begärts av oss, förbehåller vi oss rätten att omedelbart radera hela e-postmeddelandet. Om vår kommunikation leder till att du omfattas av någon annan kategori i denna integritetspolicy kommer vi istället att behandla och lagra dina Personuppgifter i enlighet med det som anges under gällande kategori.

6. Om du besöker vår webbplats
6.1. Varje gång vår webbplats besöks sparas åtkomstdata i en loggfil som kallas serverloggen. Dataposten som sparats i detta avseende innehåller följande information: datum och tid för åtkomst och IP-adress. Vi analyserar endast dessa loggfiler i händelse av missbruk av vår webbplats.

6.2. Vi använder cookies på vår webbplats för att möjliggöra användningen av vissa webbplatsfunktioner och för att analysera användaraktivitet. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De flesta av de cookies vi använder raderas från din hårddisk i slutet av din webbläsarsession (sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din dator och gör att vi kan känna igen din dator vid ditt nästa besök (permanenta cookies). Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja lämplig webbläsarinställning.

6.3. I tillägg används cookies som placerats av tredjepartsleverantörer på vår webbplats.

6.4. Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder även cookies som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen m.m. Informationen som genereras av dessa cookies överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information på uppdrag av vår webbplatsoperatör för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster för vår webbplatsoperatör relaterade till användning av webbplatsen och internet. Dessa rapporter och tjänster används för att kontinuerligt förbättra erbjudandena på vår webbplats. Du kan förhindra att Google samlar in data som genereras av dessa cookies och data relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av dessa data; för att göra det, klicka på följande länk och ladda ner och installera den Google-plugin som är tillgänglig för din webbläsare.

6.5. Vissa sidor på vår webbplats använder Google Maps för att visa interaktiva kartor. Google Maps är en karttjänst från Google. Genom användningen av Google Maps överförs information om din användning av vår webbplats, inklusive din IP-adress och datum och tid för ditt besök, till Google i USA. Om du inte vill att Google ska samla in, bearbeta eller använda data om dig via vår webbplats, kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. För information om syftet och omfattningen av Googles datainsamling, vidare bearbetning och användning av uppgifterna, samt om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, vänligen se Googles integritetspolicy.

6.6. Vår webbplats använder Typekit, en typsnittsleveranstjänst från Adobe Systems Inc., för att kunna visa ett anpassat teckensnitt. Genom Typekit-tjänsten kan Adobe samla in information om webbplatsbesökarens IP-adress, OS och webbläsarversion. För information om syftet och omfattningen av Adobe datainsamling, vidare bearbetning och användning av uppgifterna, samt om dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, vänligen se Adobes integritetspolicy.

7. Skydd av dina Personuppgifter
7.1. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar Personuppgifter till oss. Vi har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att skydda Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, ändring och radering.

7.2. Vi skyddar Personuppgifter med hjälp av kommersiellt rimliga skyddsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

8. Dina rättigheter
8.1. Tillgång och korrigeringar
Du har alltid rätt att fråga oss om vi behandlar någon av dina Personuppgifter och i så fall få tillgång till en kopia av dessa Personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att vi korrigerar eller uppdaterar dina Personuppgifter om något är felaktigt eller saknas.

8.2. Radering, användningsbegränsning och dataportabilitet
Under vissa omständigheter (se tillämplig dataskyddslagstiftning) kan du begära att Wästberg begränsar användningen av dina Personuppgifter eller raderar dina Personuppgifter. Om du har försett oss med Personuppgifter har du också rätt att få dina Personuppgifter återlämnade till dig, i ett strukturerat och lättillgängligt format, för överföring till en annan användare/behandlare.

8.3. Återkallande av samtycke
Om Wästberg behandlar Personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom ett skriftligt meddelande som skickas till Wästberg.

8.4. Förfrågningar och klagomål
8.4.1. Om du vill utöva någon av ovan nämnda rättigheter, eller om du har några frågor gällande de Personuppgifter som innehas av oss eller om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktinformation, se avsnitt 1.2 ovan).

8.4.2. Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, vänligen meddela oss, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är mycket viktig för oss, och vi strävar alltid efter att skydda och säkra dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas med denna ambition, har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan motsvarande framtida myndighet.